Zamknij

Księgowy? W Szemudzie kolejny raz szukają nowego

20:11, 11.02.2024 Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps Aktualizacja: 20:16, 11.02.2024
Skomentuj

Nie ma szczęścia Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Szemudzie do księgowych. Znów poszukiwana jest osoba na to stanowisko.

Ktoś by pomyślał, że to jakieś ogromne przedsięwzięcie czy zadania prawie jak wyprawa na Marsa doprowadzają do tego, że księgowi odchodzą. Prawda może być bardziej prozaiczna.

W każdym razie na temat GPK w Szemudzie (firmie podległej wójtowi) krążą już legendy.

Najprostszym rozwiązaniem było by przeprowadzenie audytu, również pod kątek księgowości kreatywnej oraz przepływu finansów między różnymi kontami. To dałoby rzeczywisty obraz funkcjonowania pionu finansowego w tej spółce i mieszkańcy mieliby jasność, co tam dzieje się i dlaczego księgowi odchodzą.

Jest takie „biznesowo-polityczne” powiedzonko – „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...”

Być może właśnie profesjonalnie przeprowadzony audyt, przez firmę całkowicie niezależną i najlepiej spoza województwa pomorskiego rozwiałby wszelkie wątpliwości?

A tak coraz częściej słyszy się o nieprawidłowościach i błędach...

Biorąc pod uwagę to co dzieje się z rzekomo wyremontowanymi drogami można nabrać podejrzeń, że coś nie jest tak. A to przecież firma komunalna odpowiada za kwestie techniczne i gospodarcze gminy Szemud.

W ciągu ostatnich tygodni na przykład strażacy z OSP Kielno wypompowywali wodę z zalanych posesji. Wcześniej do takich zalewań i podtopień nie dochodziło. Wszystko zmieniło się właśnie po remoncie drogi.

Jaki z tego wniosek?

Ano taki, że coś z tą drogą jest nie tak... I tu pojawia się GPK Szemud! Ale nie ma żadnych przeprosin czy tłumaczeń. Jedynie wójt coś mówi o tym, że droga za wysoko. Mętne to i mało transparentne.

Jakby cytować słowa z filmu Stanisława Barei: „wyłącz kamerę, robi się ciekawie...”

Dobrze poinformowani mieszkańcy gminy Szemud mówią, że kwestia wymiany księgowych to wierzchołek ogromnej góry... i wierzą, że nadchodzące wybory samorządowe zmienią włodarza, by gmina mogła normalnie się rozwijać, a mieszkańcy bez strachu, że ich zaleje, współtworzyć przyszłość dla siebie i swoich dzieci.

* * *

Nabór kandydatów na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o.o.

1. Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

• Posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

• nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe

• umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office / Open Office; oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima, Unisoft) oraz sprzętu biurowego;

• dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności:

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- przepisów ordynacji podatkowej,

- ustawy Prawo zamówień Publicznych,

- przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność;

• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.

3. Przykładowy zakres obowiązków

• bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o. w Szemudzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

• kontrola dokumentów w sposób zapewniający w szczególności:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej;

• prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności:

- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

• opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

- zakładowego planu kont,

- instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),

- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

• sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;

• szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;

• bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;

• szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;

• współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;

• archiwizacja dokumentów księgowych;

• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego SZEMUD Sp. z o.o. należą do kompetencji głównego księgowego.

4. Warunki pracy:

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny z własnoręcznym podpisem;

• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem;

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i kompetencje oraz staż pracy.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia 29.02.2024 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o.; ul. Kartuska 13; 84-217 Szemud;

z dopiskiem Rekrutacja Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

 

(Mariusz Sieraczkiewicz/foto google.maps)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%